airush kiteboarding

Obchodní podmínky

 

I.  Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský       zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

     Kitesport, s.r.o.

    IČ:                    283 79 713

    DIČ:                  CZ 283 79 713

    se sídlem:           S. K. Neumanna  986/15, Libeň, 182 00 Praha 8

                           zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

                           oddíl C, vložka 137417

    zastoupená:         Ing. Petrem Benešem, jednatelem

    e-mail:               info@kitesport.cz

    tel.:                   +420 775 563 740

    web:                  www.airush.cz

    (dále jen „prodávající“)

 

2. Tyto obchodí podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.airush.cz,  (dále jen      „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání    v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou       uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny    včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží,     jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Toto platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci                    v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby                  a doručení.

3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se    považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky         prodávajícího.

4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový   návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou         v těchto obchodních podmínkách.             

5.  Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,       dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, a to telefonicky na          telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodávkou zboží dle kupní smlouvy může kupující

    uhradit následujícími způsoby:

 • prostřednictvím platební brány ComGate,
 • v hotovosti při osobním vyzvednutí v obchodě nebo na předváděcí akci,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží.

2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň     je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.

3. Způsob doručení:

 • poštovní zásilka,
 • osobní vyzvednutí,
 • test before buy.

4. Volba způsobu dodání se provádí během objednání zboží.

5. V případě dodání zboží na dobírku je termín expedice zboží udán u jednotlivých typů              a značek. Zboží je dodáváno pouze na území České republiky. Cena poštovného je rozdílná        dle celkové ceny objednávky a je uvedena v objednávce. Zboží je expedováno pouze       v pracovní dny a termín uvedený na webové stránce se vztahuje na tyto dny. Pro kalkulaci
    předběžného termínu doručení je nutné k termínu expedice (odeslání) zásilky připočíst          dobu na přepravu (cca. 3 dny). V případě, že některé zboží nebude možno dodat               ve      stanoveném termínu, bude o tom prodávající kupujícího co nejdříve informovat.

6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím   v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo        uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s opakovaným doručováním        zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží       a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání         porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-        mailovou adresu kupujícího, příp. je přiložen k dodávanému zboží.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně   nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

10.Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího       okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak        neučinil.

 

V. Ochrana dat

Dodavatel se zavazuje, že nezneužije jemu svěřené údaje o zákazníkovi a nebude je dále šířit.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v - odkaz na GDPR.

VI. Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo objednávku stornovat jak telefonicky, tak e-mailem, pokud nedošlo k expedici zboží. V případě, že bude objednávka stornována později, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s expedicí zboží. Stejný nárok vzniká i v případě, že si kupující řádně objednané zboží nepřebere.

VII. Storno objednávky ze strany prodávajícího

V případě, že se zboží, které kupující objednal v internetovém obchodě prodávajícího, přestane vyrábět či dodávat na český trh, objednávka bude stornována a kupující bude neprodleně informován.

VIII.  Odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku  

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží.         Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto         obchodních podmínkách.

2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu,      nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději       do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na       dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, za předpokladu, že     zboží bude vráceno na adresu prodávajícího v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží v internetovém obchodě prodávajícího

    a nebude jevit známky jakéhokoliv opotřebení.

4. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti    (uvedení IČ na objednávce), právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. Občanský zákon tuto možnost neuvádí.

 

IX. Výměna zboží

 

V případě výběru špatné velikosti zboží prodávající nabízí výměnu zboží za jinou velikost. Výměnu je možno uskutečnit nejpozději do 5 - ti dnů po obdržení zboží kupujícím. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno doporučeným balíkem (ne dobírkou) v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží. Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši kupující.
 
X. Reklamace a výměna zboží

 

1. Množstevní vady je kupující povinen u prodávajícího uplatnit ihned při převzetí zboží.

2. Jakostní vady je třeba uplatnit bez odkladu po jejich zjištění, nejpozději však ve smyslu         § 2165 občanského zákoníku, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, příp.         pokud prodávající poskytuje na zboží záruku, potom do konce záruční lhůty.

3. Při výskytu jakostní vady má kupující nárok na výměnu vadného zboží dle svého výběru        nebo na slevu z ceny. Výměna vadného zboží za bezvadné bude prodávajícím provedena       max. do 3 týdnů od převzetí reklamovaného výrobku prodávajícím (podmínkou je navrácení zboží v neporušeném stavu a v nepoškozeném původním obalu). Reklamace je     nutno uplatnit u prodávajícího, a to telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail     uvedený v těchto obchodních podmínkách. Pro identifikaci je kupující povinen uvést        jméno, příjmení, typ zboží a číslo objednávky.

4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925,      § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb.           o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

XI. Doručování

 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím          elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto        obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou     adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.        Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,    že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické         podobě a není přístupná.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením   nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních       podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 01.02.2020